TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA im. Anny Kajtochowej

Regulamin konkursu

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA IM. ANNY KAJTOCHOWEJ

  1. Organizator:

Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie
Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie filia w Brzozowie
Ruch Poetycki „ZGRZYT”

  • Cele:

– prezentacja twórczości literackiej młodzieży,
– upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa młodzieży w kulturze,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i kształcenie umiejętności literackich.

  • Uczestnicy:

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszyscy uczniowie szkół średnich.

  • Warunki konkursu:

Turniej Jednego Wiersza ma formułę otwartą. Tematyka tekstów poetyckich nie jest określona.  Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest przesłanie drogą elektroniczną jednego utworu poetyckiego, nieprzekraczającego 50 wersów, dotychczas niepublikowanego i niezgłaszanego do innych konkursów. Każda wiadomość mailowa powinna zawierać: nadesłany wiersz, informacje o autorze: imię, nazwisko, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna, zgodę opiekuna. Spośród nadesłanych utworów poetyckich jury wyłoni grupę zwycięzców. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.

  • Terminy:

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2021 r. Zwycięscy zostaną powiadomieni drogą mailową o wynikach konkursu. Finał Turnieju odbędzie się 29 kwietnia2021 r. o godz.  10.00 w Muzeum Regionalnym w Brzozowie. Finał zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

  • Jury:

Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie: Agnieszka Adamska
Dyrektor brzozowskiej fili Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie: Elżbieta Szul
Członek Ruchu Poetyckiego „ZGRZYT”: Katarzyna Tercha-Frankiewicz

  • Nagrody:

Organizator przewiduje nagrody książkowe.

Prace prosimy wysyłać na adres Muzeum Regionalnego w Brzozowie: wiadbrzoz@pro.onet.pl