Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ MUZEUM REGIONALNEGO IM. ADAMA FASTNACHTA W BRZOZOWIE Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
Data publikacji strony internetowej: 03.08.2017 r.
Data sporządzenia deklaracji dostępności: 03.08.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności * brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji, * elementy rozwijające menu główne (oznaczone „+”) nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami,
* większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnionej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

 Wyłączenia

 *dokumenty opublikowane  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, * mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Wydawnictw i Dokumentacji, e-mail wiadbrzoz@pro.onet.pl, tel. 13 43418-56 W ten sam sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości
filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać: * dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, * wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy, * wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Muzeum zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie  zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: ul. Rynek 10, 36-200 Brzozów

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 2. Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda przystosowane do ich potrzeb znajdują się od strony północnej budynku.
 4. Przed budynkiem, od strony północnej wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Kondygnacja „0” i kondygnacja „1” są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które od wejścia od strony północnej mogą przemieszczać się, zarówno do sali konferencyjnej (kondygnacja „1”)  oraz do sal wystawowych usytuowanych na kondygnacji „0”.
 8. Również na kondygnacji „0” znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego lub online.

Oddział pod nazwą „Muzeum Pożarnictwa im. Stanisława Dydka w Starej Wsi, mieszczący się w Domu Strażaka.

 1. Wejście do oddziału muzeum nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
 2. W budynku nie ma windy.
 3. W oddziale muzeum brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa.
 4. Brak możliwości skorzystanie z tłumacza migowego na miejscu lub online.
 5. Do budynku możne wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku brak jest toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami  .

Deklaracja dostępności do pobrania

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Muzeum Regionalnego im

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status