Patroni muzeum

Adam Fastnacht / Stanisław Dydek

Stanisław Dydek

Twórca Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi, należał do coraz mniej licznego grona prawdziwych patriotów lokalnych – społeczników, którzy swoje pasje życiowe realizują bez reszty. Urodził się w Starej Wsi 8 kwietnia 1926 r. w rodzinie stolarza Sanockiej Fabryki Wagonów Jana Dydka i Wiktorii z domu Nagay. Podstawy edukacji zdobył w rodzinne miejscowości w szkole powszechnej (1932–1939) i w ośrodku tajnej oświaty w kolegium jezuickim, gdzie w 1943 r. zdał małą maturę. Egzamin dojrzałości złożył w 1946 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie.

Kontynuował naukę podczas studiów w Wydziale Komunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przekształconym w Politechnikę Krakowską. Jako wybijający się student swoim zaangażowaniem szybko zdobył uznanie prof. Stefana Ziemby (1907–1994), dzięki czemu już po pierwszym roku studiów został zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego. Równolegle do studiowania pracował jako asystent w Katedrze Mechaniki Teoretycznej (1947–1950) i w Katedrze Silników Samochodowych i Lotniczych (1950–1951). Jesienią 1951 r. uzyskał stopień magistra nauk technicznych inżyniera mechanika. Dzięki wsparciu swego mistrza naukowego prof. Stefana Ziemby został jego asystentem w Katedrze Mechaniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jednak w panującym wówczas stalinizmie jego przywiązanie do wartości religijnych i narodowych spowodowało zwolnienie go ze stanowiska wiosną 1952 r.

Młody absolwent renomowanej uczelni po powrocie w rodzinne strony został chętnie przyjęty do pracy jako nauczyciel w Technikum Budowy Samochodów w Sanoku, gdzie uczył wiodących przedmiotów: mechaniki, budowy samochodów i budowy silników samochodowych (1952–1961). Sumienność i osiągnięcia dydaktyczne umożliwiły mu szybki awans – jako 28-latek został zastępcą dyrektora szkoły do spraw pedagogicznych (1954–1955), a następnie sprawował funkcję dyrektora szkół mechanicznych (1955–1959). Wymagał wiele od uczniów i kolegów, ale znany był również z tego, że nie pobłażał samemu sobie. Jego patriotyczna postawa, a zwłaszcza zgoda na zorganizowanie w szkole apelu rocznicowego z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w 1958 r. doprowadziła w konsekwencji do jego rezygnacji ze stanowiska.

Jako ceniony profesjonalista przeszedł wówczas do pracy w Sanockiej Fabryce Autobusów w Sanoku. Pełnił kolejno funkcję kierownika Działu Organizacji i Zarządzania (1959–1960), Prototypowni i Badań (1960–1961), Działu Lakierniczo-Wykończeniowego (1961–1962) i Wydziału Tłoczni (1962–1963), a następnie głównego technologa (1963–1972), szefa zespołu do spraw rozwoju przedsiębiorstwa (1972–1973), głównego specjalisty do spraw rozwoju i przygotowania inwestycji (1973–1976) i zastępcy dyrektora do spraw zaopatrzenia i kooperacji (1976–1982). Podczas pracy w Autosanie zorganizował i kierował studiami zaocznymi Politechniki Krakowskiej w Sanoku (1963–1968).

Przejście na emeryturę (1982) nie osłabiło jego aktywności. Wprost przeciwnie, zaangażował się w jeszcze większym stopniu w działalność społeczną w rodzinnej miejscowości, przede wszystkim w szeregach OSP, której prezesurę objął w okresie stanu wojennego (1982–1997). Udzielał się zwłaszcza w staraniach o rozbudowę domu strażaka (1982–1989), a w międzyczasie doprowadził do utworzenia Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi (1986). Nieprzeciętna pracowitość błyskawicznie zapewniła mu autorytet wśród braci strażackiej. Stąd też w strukturach ZOSP pełnił funkcje członka Zarządu Miejsko-Gminnego w Brzozowie (1983–1991), wiceprezesa Zarządu Miejsko-Gminnego w Brzozowie (1991–1996), członka ZW w Krośnie (1983–1996) i członka ZG w Warszawie (1983–1987).

Ponadto jako przewodniczący Rady Sołeckiej w Starej Wsi (1984–1990) potrafił przełamywać marazm i skutecznie zaktywizować społeczność lokalną, czego owocem było m.in. zainstalowanie oświetlenia elektrycznego głównej drogi w miejscowości (1984–1988), zdobycie tytułu „Najczystsza wieś województwa krośnieńskiego” (1986), utworzenie parkingów koło kościoła i cmentarza (1983–1985) oraz zmiana lokalizacji oczyszczalni ścieków (1984–1990).

Jako osoba głęboko wierząca aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła lokalnego. Przewodniczył Radzie Parafialnej w Starej Wsi (1985–1992). Przyczynił się do renowacji miejscowego cmentarza parafialnego (1985–1987) i ufundowania na nim Pomnika Wiary i Ojczyzny (1987). Współorganizował obchody rocznicowe 50-lecia powstania ośrodka tajnego nauczania w kolegium jezuickim (1989) i 50-lecia chóru i orkiestry parafialnej (1992). Pełniąc funkcję prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (1996–2000), zainicjował m.in. powstanie czasopisma parafialnego „Pod Parnasem” (1996), a kierowane przez niego ogniwo Akcji Katolickiej stało się wzorowym oddziałem w skali archidiecezji.

Realizował się z upodobaniem w publicystyce, która była dla niego namiastką przerwanej w młodości pracy naukowej. Zawsze drobiazgowo analizował badaną problematykę i przedstawiał ją w sposób, który stanowiłby wzorzec dla niejednego naukowca. Szczegółowe kwerendy, liczne pytania o wyjaśnienie sekretów przeszłości i kreślenie dziejów poprzez sylwetki konkretnych osób były niejako znakiem firmowym opracowań jego autorstwa. Napisał kilkanaście książek i broszur, m.in. Stulecie kopalnictwa naftowego w Starej Wsi 1892–1992 (1992), Brzozowskie tradycje pożarnicze (1994), Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium (1996), Zespół Szkół Mechanicznych w Sanoku 1946–1996 (1997), Szkoła obywatelskiej służby. Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie 1874–1994 (1999) oraz Ludzie spod znaku św. Floriana. Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej ziemi brzozowskiej na tle Podkarpacia i kraju 1865–2001 (2001). Zamieścił ponad 300 artykułów w opracowaniach zbiorowych, a także na łamach czasopism  naukowych, regionalnych i lokalnych, m.in. „Muzealnego Rocznika Pożarniczego”, „Nowego Podkarpacia”, „Pod Parnasem”, „Przeglądu Pożarniczego”, „Rolnika Polskiego”, „Strażaka”, „Wiadomości Brzozowskich”, „Zeszytów Brzozowskich”, „Zeszytów Strażackich” i „Zielonego Sztandaru”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status