Ochrona danych osobowych

Klauzule informacyjne

Szanowni Państwo,

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE. L.2016.119.1), dalej RODO – informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rynek 10, 36-200 Brzozów.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: wiadbrzoz@pro.onet.pl

3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań muzeum i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podane przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki muzealnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, iż:

1. Administratorem danych czytelników jest Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, e-mail: wiadbrzoz@pro.onet.pl

2. Dane będą przetwarzane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.

3. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

4. Czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Czytelnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6. Czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Dane udostępniane przez czytelnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

8. Dane udostępniane przez czytelnika nie będą podlegały profilowaniu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status